عقرب زرد حفار اودونتوبوتوس دوریه – Odontobuthus doriae نام علمی : Odontobuthus doriae نام فارسی : عقرب زرد حفار ادنتوبوتوس دوریه   ادنتوبوتوس دوریه کژدم حفاری است که قادر است حفراتی تا عمق 40 سانتیمتر در زمین حفر کند. این عقرب در تقسیم بندی اندازه، کوچک تا متوسط طبقه بندی میشود. طول عقرب بالغ 60 […]

ادامه مطلب