عقرب زرد حفار اسکرپیو موروس – scorpio maurus نام علمی : Scorpio maurus نام انگلیسی : Large clawed Scorpion نام فارسی : اسکورپیو موروس /یا/ اسکورپیو ماروس این گونه عقرب اولین عقربی بود که از نظر علمی در جهان مورد بررسی قرار گرفت. معنای نام علمی این عقرب اسکرپیو بر گرفته از لغت اسکورپیون انگلیسی […]

ادامه مطلب