عقرب زرد غیرحفار همی اسکورپیوس لپتوروس – گادیوم – Hemiscorpius lepturus نام علمی : Hemiscorpius lepturus نام فارسی : عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس (گاردیوم) یا (گادیوم) یا (گاودم)   اندازه بدن در عقرب بالغ بین 50 تا 85 میلیمتر گزارش شده است. بدن بسیار تخت و باریک، معمولا به رنگ زرد یا زرد متمایل به […]

ادامه مطلب